คุณค่า

posted on 01 Sep 2014 08:49 by littledevil2008
คุณค่า
 
คุณค่าของคน
อยู่ที่ตรงไหน
สำหรับฉันแล้ว
คนที่ควรมีค่า
ไม่ใช่ทุกคน..

อาจดูเฉยชา
แต่ค่าของคน
นั้นไม่เท่ากัน 
ความจริงก็คือ
ขึ้นกับสิ่งที่ทำ

นอกจากผู้อื่น
เป็นผู้ให้คุณค่า
ตัวเราเองต้อง
มีค่าในสายตา
ตัวเองเสียก่อน 

และเราสร้างได้
ให้ค่ากับตนเอง
เริ่มจากการหยุด
แค่ไม่ทำร้ายใคร
ไม่ทำลายสิ่งใด

ต่อไปก็แค่ทำ
ทำในสิ่งที่ควร
ทำในสิ่งที่ชอบ
สิ่งที่คนทั้งโลก
เห็นตรงกันว่าดี

เพราะสังคม
จำเป็นต้องมีกฎ 
ที่ทำให้ทุกคน
สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างอิสระ

คุณค่าสร้างสังคมที่ดี
สร้างโลกนี้ให้สวยงาม